Sto procent poparcia

Głównym punktem czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie było podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017 oraz udzielenie absolutorium burmistrzowi Janowi Kuśmierzowi. Radni, po zapoznaniu się z pozytywną Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach oraz sprawozdaniami burmistrza, skarbnika i komisji rewizyjnej, obydwie uchwały przyjęli jednogłośnie.

 

Obecni doszli do wniosku, że realizacja ubiegłorocznego budżetu nie tylko przebiegała prawidłowo, ale była bardzo korzystna, o czym świadczy dodatni wynik finansowy i dobre wskaźniki umożliwiające spłatę zadłużenia, przy jednoczesnym rozwoju gospodarczym gminy. Wysoki poziom realizacji dochodów budżetowych oraz oszczędne i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy umożliwiły pełną realizację zadań bieżących oraz wykonanie większości zadań inwestycyjnych.

Burmistrz Ćmielowa Jan Kuśmierz oraz kierownicy poszczególnych jednostek, w swoich wystąpieniach zwrócili uwagę na poszczególne obszary, zrealizowane w ubiegłym roku. Dużo uwagi poświęcono kluczowym inwestycjom i remontom takim, jak kanalizacja sanitarna, wodociągi, poprawa stanu sieci dróg gminnych i wewnętrznych, czy też zadaniom ułatwiające codzienne życie mieszkańcom.

- Wydatki na oświatę, obok pomocy społecznej, stanowią niewątpliwie największą pozycję w budżecie, mimo to ciągle są niewystarczające. Subwencja, którą otrzymujemy, co roku na ten cel jest zasilana dużymi środkami pochodzącymi z opłat i podatków lokalnych - przyznał burmistrz Kuśmierz. - Dobrze wywiązujemy się również z coraz liczniejszych zadań z zakresu pomocy społecznej takich, jak kluczowy Program 500+. Z roku na rok wzbogacamy też ofertę kulturalną, skierowana do wszystkich mieszkańców gminy.

Skarbnik Miasta i Gminy Ćmielów Jarosław Nowak przedstawił finansowe sprawozdanie z realizacji budżetu. Łączne dochody gminy Ćmielów w 2017 roku wyniosły przeszło 26 mln 121 tys. zł, a wydatki ponad 25 mln 783 tys. zł. W tym okresie spłacono pół miliona zadłużenia. Na koniec 2017 roku wystąpiła niewielka, operacyjna nadwyżka budżetowa w wysokości 337 tys. 731 zł. W nowy rok budżetowy gmina wkroczyła z długiem w wysokości 199 tys. 504 zł, stanowiącym nisko oprocentowaną i częściowo umarzalną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach. Taka dobra kondycja finansowa umożliwi realizację w tym roku dużych zadań inwestycyjnych, szczególnie wykonanie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków oświatowych.

Na koniec burmistrz Jan Kuśmierz złożył podziękowania pod adresem radnych, sołtysów, rad osiedlowych za współpracę i pomoc w realizacji budżetu. Podziękował również za zaangażowania i dobrą pracę kierownikom i dyrektorom poszczególnych jednostek. Słowa uznania padły także pod adresem pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.

Radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r. jednogłośnie. Takim samym wynikiem zakończyło się głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi.

(emi)


Drukuj